Đăng ký

mã QR cá nhân hoặc mã QR cho tổ chức, doanh nghiệp

mã qr cá nhân và địa điểm cho người nhập cảnh


Thông báo

Thực hiện Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.