Vui lòng không đăng ký cấp "Mã QR cá nhân" trong trường hợp đã được cấp "Mã QR cá nhân" trên ứng dụng "Y tế HCM"
null