Vui lòng không đăng ký cấp "Mã QR đơn vị" trong trường hợp đã được cấp "Mã QR đơn vị" trên ứng dụng "Y tế HCM"
null