Cổng Thông Tin An Toàn COVID Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bảo vệ sức khỏe
Tổng Quan
 • Cổng thông tin An toàn COVID được xây dựng với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bảo vệ sức khỏe của người dân và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp,
  các cơ sở sản xuất, kinh doanh thành phố hoạt động kinh tế theo lộ trình từng bước với các giải pháp phù hợp, hiệu quả thích ứng an toàn với dịch COVID-19.
 • Các chức năng chính của Cổng thông tin An toàn COVID bao gồm: Cấp mã QR cá nhân; Cấp mã QR cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Tài liệu hướng dẫn; Hỏi đáp,..

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sau khi được cấp mã QR và tài khoản quản trị:
 • Sử dụng Mã QR để tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19
 • Tổ chức quản lý, giám sát nhân viên, khách đến liên hệ công tác, giao dịch, sử dụng dịch vụ thông qua “Quét mã QR” tại đơn vị nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch
  phục vụ hoạt động, sản xuất, kinh doanh an toàn.
 • Tự đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp theo các Bộ tiêu chí do Thành phố ban hành được đăng tải
  tại địa chỉ https://antoan-covid.tphcm.gov.vn.
 • Được chia sẻ dữ liệu phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến đơn vị phục vụ hoạt động, sản xuất, kinh doanh an toàn.
 • Ngoài ra, Cổng thông tin An toàn COVID thực hiện với các ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 như: Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp TP.HCM (1022), Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia (PC-COVID)
Thông tin liên hệ hỗ trợ: 1022 nhấn phím 0