Vui lòng không đăng ký cấp "QR địa điểm cách ly người nhập cảnh" trong trường hợp đã được cấp "QR địa điểm" trên ứng dụng "PC-Covid"
null